Translation

base/vehicle_unprofitable_warnings_frequency_never
English
Never
Key English Polish State
base/vehicle_replacement_not_enough_money_notification_title Not enough money to replace Za mało pieniędzy do wymiany
base/vehicle_replacement_threshold_tooltip Replace only when the company has at least {0} of the replacement cost on its balance Wymień tylko, kiedy fundusze firmy wynoszą co najmniej {0} kosztu wymiany
base/vehicle_replacement_conflict_title Existing replacements will be updated Obecne zmiany zostaną zaktualizowane
base/vehicle_replacement_conflict_message To minimize replacement costs one or more existing replacements will be updated. Aby zminimalizować koszty zamiany, jedna lub więcej istniejących zamian zostanie zaktualizowanych.
base/pack_browser_item_enabled Enabled Włączone
base/pack_browser_item_open_workshop_page Open Workshop page Otwórz stronę warsztatu
base/pack_browser_item_state_disabled Re-enable Włącz ponownie
base/tags_check_name Tags Tagi
base/tags_check_error Please specify at least one tag Podaj przynajmniej jeden tag
base/tags_check_hint Supported tags: Wspierane tagi:
base/vehicle_unprofitable_warnings_frequency Unprofitable warnings Ostrzeżenia o nierentowności
base/camera_effects Camera effects Efekty kamery
base/ambient_volume Ambient volume Głośność otoczenia
base/visibility_settings_other Other Inne
base/reload_game_to_activate_mods_confirmation Some mods require the game to be reloaded before they can be played with. Reload now? Niektóre modyfikacje wymagają przeładowania gry aby móc z nich korzystać. Czy załadować grę ponownie?
base/vehicle_unprofitable_warnings_frequency_never Never Nigdy
base/vehicle_unprofitable_warnings_frequency_30_days Every 30 days Co 30 dni
base/vehicle_unprofitable_warnings_frequency_60_days Every 60 days Co 60 dni
base/loading_progress_message Loading… Ładowanie…
base/game_custom_loading_message_1 Arranging cities… Porządkowanie miast…
base/game_custom_loading_message_2 Bending pipes… Gięcie rur…
base/game_custom_loading_message_3 Boiling lava… Gotowanie lawy…
base/game_custom_loading_message_4 Digging rivers… Kopanie rzek…
base/game_custom_loading_message_5 Filling lakes with water… Wypełnianie rzek wodą…
base/game_custom_loading_message_6 Forming clouds… Tworzenie chmur…
base/game_custom_loading_message_7 Spreading natural resources… Rozmieszczanie zasobów naturalnych…
base/game_custom_loading_message_8 Laying roads… Układanie dróg…
base/game_custom_loading_message_9 Growing cacti… Rośnięcie kaktusów…
base/game_custom_loading_message_10 Opening stores… Otwieranie sklepów…
base/game_custom_loading_message_11 Creating passenger flows… Tworzenie przepływów pasażerów…
base/game_custom_loading_message_12 Packing goods… Pakowanie towarów…
Key English Polish State
base/vehicle_replacement_window_placeholder No replacements are scheduled yet Brak zaplanowanych zamian
base/vehicle_schedule_traverse_order_back_and_forth Back and forth Tam i z powrotem
base/vehicle_schedule_traverse_order_default Default Domyślny
base/vehicle_station_overview_dead_placeholder The station was destroyed Stacja została zniszczona
base/vehicle_station_overview_dead_placeholder_hint You can build a new one in the same spot to preserve existing orders Możesz zbudować nową w tym samym miejscu aby zachować obecne rozkłady
base/vehicle_station_overview_split_by_destination Split by destination Podziel na cele
base/vehicle_station_stats_items_processed Cargo processed Przetworzone towary
base/vehicle_station_stats_vehicles_serviced Vehicles serviced Obsłużone pojazdy
base/vehicle_unit_picker_multiple_mode_tooltip Add many units while holding <b>SHIFT</b> Dodaj wiele jednostek trzymając <b>SHIFT</b>
base/vehicle_unit_picker_multiple_mode_tooltip_2 Release <b>SHIFT</b> to add units: Puść <b>SHIFT</b>, aby dodać jednostki:
base/vehicle_unit_picker_placeholder Nothing found for filters set.
Try to loosen search criteria a bit.
Nie znaleziono nic dla wybranych kryteriów.
Spróbuj poszerzyć kryteria wyszukiwania.
base/vehicle_unit_picker_reset_filters Reset filters Resetuj filtry
base/vehicle_unprofitable_warnings_frequency Unprofitable warnings Ostrzeżenia o nierentowności
base/vehicle_unprofitable_warnings_frequency_30_days Every 30 days Co 30 dni
base/vehicle_unprofitable_warnings_frequency_60_days Every 60 days Co 60 dni
base/vehicle_unprofitable_warnings_frequency_never Never Nigdy
base/vehicle_window_details_click_to_refit Click to refit Kliknij aby przebudować
base/vehicle_window_details_unit_storage_count {0} of {1} {0} z {1}
base/vehicle_window_mute_unprofitable_notifications Mute unprofitable notifications Wycisz powiadomienia o braku dochodu
base/vehicle_window_schedule_add_order Add order Dodaj rozkaz
base/vehicle_window_schedule_add_stop Add stop Dodaj przystanek
base/vehicle_window_schedule_add_stop_go_to Go to Idź do
base/vehicle_window_schedule_add_stop_go_to_description Build your own list of orders Zbuduj własny rozkład jazdy
base/vehicle_window_schedule_add_stop_transfer Transfer Transfer
base/vehicle_window_schedule_add_stop_transfer_description Unload and then load available cargo or passengers at a destination Rozładuj, a następnie załaduj dostępny ładunek lub pasażerów w miejscu docelowym
base/vehicle_window_schedule_add_stop_waypoint Waypoint Punkt trasy
base/vehicle_window_schedule_add_stop_waypoint_description Go through a destination without stop Przejedź przez cel bez zatrzymywania się
base/vehicle_window_schedule_behavior_default Default Domyślny
base/vehicle_window_schedule_behavior_default_description Just execute orders as usual Wykonuj rozkład jak zwykle
base/vehicle_window_schedule_behavior_non_stop Non-stop Bez przerwy
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Voxel Tycoon/Base
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated Voxel Tycoon/Base
Translated Voxel Tycoon/Base

Loading…

User avatar KuraiK4rasu

Suggestion removed

Voxel Tycoon / BasePolish

Never
Nigdy
2 months ago
User avatar KuraiK4rasu

New translation

Voxel Tycoon / BasePolish

Never
Nigdy
2 months ago
User avatar Hops

Suggestion added

Voxel Tycoon / BasePolish

Never
Nigdy
2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
base/vehicle_unprofitable_warnings_frequency_never
Flags
c-sharp-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
pl.strings.json, string 1508