Translation

base/ambient_volume
English
Ambient volume
Key English Polish State
base/vehicle_replacement_colmpleted_notification_title Replacement completed Zamiana zakończona
base/vehicle_replacement_colmpleted_notification_message {0} vehicles have been succesfully replaced. {0} pojazdów zostało pomyślnie zastąpionych.
base/vehicle_replacement_not_enough_money_notification_message {0} has not been replaced. {0} nie został zastąpiony.
base/vehicle_replacement_not_enough_money_notification_title Not enough money to replace Za mało pieniędzy do wymiany
base/vehicle_replacement_threshold_tooltip Replace only when the company has at least {0} of the replacement cost on its balance Wymień tylko, kiedy fundusze firmy wynoszą co najmniej {0} kosztu wymiany
base/vehicle_replacement_conflict_title Existing replacements will be updated Obecne zmiany zostaną zaktualizowane
base/vehicle_replacement_conflict_message To minimize replacement costs one or more existing replacements will be updated. Aby zminimalizować koszty zamiany, jedna lub więcej istniejących zamian zostanie zaktualizowanych.
base/pack_browser_item_enabled Enabled Włączone
base/pack_browser_item_open_workshop_page Open Workshop page Otwórz stronę warsztatu
base/pack_browser_item_state_disabled Re-enable Włącz ponownie
base/tags_check_name Tags Tagi
base/tags_check_error Please specify at least one tag Podaj przynajmniej jeden tag
base/tags_check_hint Supported tags: Wspierane tagi:
base/vehicle_unprofitable_warnings_frequency Unprofitable warnings Ostrzeżenia o nierentowności
base/camera_effects Camera effects Efekty kamery
base/ambient_volume Ambient volume Głośność otoczenia
base/visibility_settings_other Other Inne
base/reload_game_to_activate_mods_confirmation Some mods require the game to be reloaded before they can be played with. Reload now? Niektóre modyfikacje wymagają przeładowania gry aby móc z nich korzystać. Czy załadować grę ponownie?
base/vehicle_unprofitable_warnings_frequency_never Never Nigdy
base/vehicle_unprofitable_warnings_frequency_30_days Every 30 days Co 30 dni
base/vehicle_unprofitable_warnings_frequency_60_days Every 60 days Co 60 dni
base/loading_progress_message Loading… Ładowanie…
base/game_custom_loading_message_1 Arranging cities… Porządkowanie miast…
base/game_custom_loading_message_2 Bending pipes… Gięcie rur…
base/game_custom_loading_message_3 Boiling lava… Gotowanie lawy…
base/game_custom_loading_message_4 Digging rivers… Kopanie rzek…
base/game_custom_loading_message_5 Filling lakes with water… Wypełnianie rzek wodą…
base/game_custom_loading_message_6 Forming clouds… Tworzenie chmur…
base/game_custom_loading_message_7 Spreading natural resources… Rozmieszczanie zasobów naturalnych…
base/game_custom_loading_message_8 Laying roads… Układanie dróg…
base/game_custom_loading_message_9 Growing cacti… Rośnięcie kaktusów…
Key English Polish State
base/acacia.plant#DisplayName Acacia Akacja
base/acacia_2.plant#DisplayName Acacia Akacja
base/acceleration Acceleration Przyspieszenie
base/action_is_not_allowed_for_configuration This action is not allowed for the selected configuration Ta czynność jest niedozwolona dla wybranej konfiguracji
base/add_to_favorites Add to favorites Dodaj do ulubionych
base/advanced Advanced Zaawansowane
base/advanced_furniture.item#DisplayName Advanced furniture Zaawansowane meble
base/advanced_wood_frame.item#DisplayName Advanced wood frame Zaawansowana drewniana rama
base/all_units All units Wszystkie jednostki
base/allow_turn_around Allow train turnaround Pozwól pociągom zawracać
base/alloy_smelter.device#DisplayName Alloy smelter Huta stopu
base/alt_visibility_tooltip Visible in the alternative mode which is enabled
while holding <b>ALT</b>
Widzialne w trybie alternatywnym, który można
włączyć przytrzymując <b>ALT</b>
base/ambient_volume Ambient volume Głośność otoczenia
base/amount_setting_high High Dużo
base/amount_setting_low Low Mało
base/amount_setting_normal Normal Średnio
base/amount_setting_off Off Wyłączone
base/amount_setting_very_high Very high Bardzo dużo
base/antialiasing Anti-aliasing Anty-aliasing
base/antialiasing_setting_description Removes jagged edges. Higher values may severely affect performance Usuwa poszarpane krawędzie. Wyższe wartości mogą znacząco wpłynąć na wydajność
base/any_track Any track Każdy tor
base/apply Apply Zatwierdź
base/apply_for Apply changes for {0} Zatwierdź zmiany dla {0}
base/ar.names#DisplayName Argentinas Hiszpańskie (Argentyna)
base/arc.railbridge#DisplayName Arc bridge Most łukowy
base/arc.roadbridge#DisplayName Arc bridge Mosty łukowe
base/arctic.biome#DisplayName Arctic Arktyczny

Loading…

User avatar KuraiK4rasu

Suggestion removed

Voxel Tycoon / BasePolish

Ambient volume
Głośność otoczenia
2 months ago
User avatar KuraiK4rasu

New translation

Voxel Tycoon / BasePolish

Ambient volume
Głośność otoczenia
2 months ago
User avatar Hops

Suggestion added

Voxel Tycoon / BasePolish

Ambient volume
Głośność otoczenia
2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
base/ambient_volume
Flags
c-sharp-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
pl.strings.json, string 1505