Translation

base/reload_game_to_activate_mods_confirmation
English
Some mods require the game to be reloaded before they can be played with. Reload now?
Key English Polish State
base/vehicle_replacement_not_enough_money_notification_message {0} has not been replaced. {0} nie został zastąpiony.
base/vehicle_replacement_not_enough_money_notification_title Not enough money to replace Za mało pieniędzy do wymiany
base/vehicle_replacement_threshold_tooltip Replace only when the company has at least {0} of the replacement cost on its balance Wymień tylko, kiedy fundusze firmy wynoszą co najmniej {0} kosztu wymiany
base/vehicle_replacement_conflict_title Existing replacements will be updated Obecne zmiany zostaną zaktualizowane
base/vehicle_replacement_conflict_message To minimize replacement costs one or more existing replacements will be updated. Aby zminimalizować koszty zamiany, jedna lub więcej istniejących zamian zostanie zaktualizowanych.
base/pack_browser_item_enabled Enabled Włączone
base/pack_browser_item_open_workshop_page Open Workshop page Otwórz stronę warsztatu
base/pack_browser_item_state_disabled Re-enable Włącz ponownie
base/tags_check_name Tags Tagi
base/tags_check_error Please specify at least one tag Podaj przynajmniej jeden tag
base/tags_check_hint Supported tags: Wspierane tagi:
base/vehicle_unprofitable_warnings_frequency Unprofitable warnings Ostrzeżenia o nierentowności
base/camera_effects Camera effects Efekty kamery
base/ambient_volume Ambient volume Głośność otoczenia
base/visibility_settings_other Other Inne
base/reload_game_to_activate_mods_confirmation Some mods require the game to be reloaded before they can be played with. Reload now? Niektóre modyfikacje wymagają przeładowania gry aby móc z nich korzystać. Czy załadować grę ponownie?
base/vehicle_unprofitable_warnings_frequency_never Never Nigdy
base/vehicle_unprofitable_warnings_frequency_30_days Every 30 days Co 30 dni
base/vehicle_unprofitable_warnings_frequency_60_days Every 60 days Co 60 dni
base/loading_progress_message Loading… Ładowanie…
base/game_custom_loading_message_1 Arranging cities… Porządkowanie miast…
base/game_custom_loading_message_2 Bending pipes… Gięcie rur…
base/game_custom_loading_message_3 Boiling lava… Gotowanie lawy…
base/game_custom_loading_message_4 Digging rivers… Kopanie rzek…
base/game_custom_loading_message_5 Filling lakes with water… Wypełnianie rzek wodą…
base/game_custom_loading_message_6 Forming clouds… Tworzenie chmur…
base/game_custom_loading_message_7 Spreading natural resources… Rozmieszczanie zasobów naturalnych…
base/game_custom_loading_message_8 Laying roads… Układanie dróg…
base/game_custom_loading_message_9 Growing cacti… Rośnięcie kaktusów…
base/game_custom_loading_message_10 Opening stores… Otwieranie sklepów…
base/game_custom_loading_message_11 Creating passenger flows… Tworzenie przepływów pasażerów…
Key English Polish State
base/regular.conveyorbridge#DisplayName Elevated conveyor Nadziemne taśmociągi
base/regular.conveyorbuffer#DisplayName Conveyor buffer Bufor taśmociągowy
base/regular.conveyorconnector#DisplayName Output connector Złącze wyjściowe
base/regular.conveyorconnector#input:DisplayName Input connector Złącze wejściowe
base/regular.conveyortunnel#DisplayName Underground conveyor Podziemne taśmociągi
base/regular.headquarters#DisplayName Headquarters Siedziby główne
base/regular.pipe#DisplayName Pipe Rura
base/regular.rail#DisplayName Rails Tory
base/regular.raildepot#DisplayName Depot Zajezdnia
base/regular.road#DisplayName Road Droga
base/regular.roaddepot#DisplayName Garage Garaż
base/regular.theme#DisplayName Default Domyślny
base/reinforced_concrete_beam.item#DisplayName Reinforced concrete beam Wzmocniona betonowa belka
base/release_from_depot Release from depot Wypuść z zajezdni
base/release_from_garage Release from garage Wypuść z garażu
base/reload_game_to_activate_mods_confirmation Some mods require the game to be reloaded before they can be played with. Reload now? Niektóre modyfikacje wymagają przeładowania gry aby móc z nich korzystać. Czy załadować grę ponownie?
base/reload_game_to_apply_changes_confirmation Current game needs to be reloaded to apply changes. Reload now? Zmiany wymagają przeładowania gry. Przeładować teraz?
base/remaining_company_value_tooltip Remaining value: {0} Pozostała wartość: {0}
base/remove Remove Usuń
base/remove_building_confirmation Are you sure you want to remove this building? Jesteś pewny, że chcesz zburzyć ten budynek?
base/remove_from_favorites Remove from favorites Usuń z ulubionych
base/remove_object_confirmation Are you sure you want to remove this object? Jesteś pewny, że chcesz zburzyć ten obiekt?
base/rename_for Rename for {0}: Przemianuj za {0}:
base/render_quality Render quality Jakość renderowania
base/render_quality_setting_description Allows to reduce render resolution of the game without affecting UI Pozwala zmniejszyć rozdzielczość gry bez efektu na interfejs
base/repay_button Repay {0} Spłać {0}
base/replace Replace Zamień
base/required_population Required population Wymagana populacja
base/research_and_development.research#DisplayName Research & development Badania i rozwój
base/research_completed_format Completed {0} of {1} Zakończono {0} z {1}

Loading…

User avatar KuraiK4rasu

Suggestion removed

Voxel Tycoon / BasePolish

Some mods require the game to be reloaded before they can be played with. Reload now?
Niektóre modyfikacje wymagają ponownego uruchomienia gry przed zabawą. Uruchomić ponownie teraz?
2 months ago
User avatar KuraiK4rasu

Translation changed

Voxel Tycoon / BasePolish

Some mods require the game to be reloaded before they can be played with. Reload now?
Niektóre modyfikacje wymagają przeładowania gry aby móc z nich korzystać. Czy załadować grę ponownie?
2 months ago
User avatar KuraiK4rasu

Suggestion accepted

Voxel Tycoon / BasePolish

Some mods require the game to be reloaded before they can be played with. Reload now?
Niektóre modyfikacje potrzebują, aby gra została przeładowana, zanim będzie można z nimi grać. Przeładować teraz wymagają przeładowania gry aby móc z nich korzystać. Czy załadować grę ponownie?
2 months ago
User avatar KuraiK4rasu

New translation

Voxel Tycoon / BasePolish

Some mods require the game to be reloaded before they can be played with. Reload now?
Niektóre modyfikacje potrzebują, aby gra została przeładowana, zanim będzie można z nimi grać. Przeładować teraz?
2 months ago
User avatar None

Suggestion added

Voxel Tycoon / BasePolish

Some mods require the game to be reloaded before they can be played with. Reload now?
Niektóre modyfikacje wymagają ponownego uruchomienia gry przed zabawą. Uruchomić ponownie teraz?
2 years ago
User avatar Hops

Suggestion added

Voxel Tycoon / BasePolish

Some mods require the game to be reloaded before they can be played with. Reload now?
Niektóre mody wymagają przeładowania gry aby móc z nich korzystać. Czy załadować grę ponownie?
2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
base/reload_game_to_activate_mods_confirmation
Flags
c-sharp-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
pl.strings.json, string 1507