Translation

base/camera_effects
English
Camera effects
Key English Polish State
base/cant_find_suitable_depot_notification_message {0} failed to find a suitable depot on the route. {0} nie może znaleźć odpowiedniej zajezdni na trasie.
base/vehicle_replacement_colmpleted_notification_title Replacement completed Zamiana zakończona
base/vehicle_replacement_colmpleted_notification_message {0} vehicles have been succesfully replaced. {0} pojazdów zostało pomyślnie zastąpionych.
base/vehicle_replacement_not_enough_money_notification_message {0} has not been replaced. {0} nie został zastąpiony.
base/vehicle_replacement_not_enough_money_notification_title Not enough money to replace Za mało pieniędzy do wymiany
base/vehicle_replacement_threshold_tooltip Replace only when the company has at least {0} of the replacement cost on its balance Wymień tylko, kiedy fundusze firmy wynoszą co najmniej {0} kosztu wymiany
base/vehicle_replacement_conflict_title Existing replacements will be updated Obecne zmiany zostaną zaktualizowane
base/vehicle_replacement_conflict_message To minimize replacement costs one or more existing replacements will be updated. Aby zminimalizować koszty zamiany, jedna lub więcej istniejących zamian zostanie zaktualizowanych.
base/pack_browser_item_enabled Enabled Włączone
base/pack_browser_item_open_workshop_page Open Workshop page Otwórz stronę warsztatu
base/pack_browser_item_state_disabled Re-enable Włącz ponownie
base/tags_check_name Tags Tagi
base/tags_check_error Please specify at least one tag Podaj przynajmniej jeden tag
base/tags_check_hint Supported tags: Wspierane tagi:
base/vehicle_unprofitable_warnings_frequency Unprofitable warnings Ostrzeżenia o nierentowności
base/camera_effects Camera effects Efekty kamery
base/ambient_volume Ambient volume Głośność otoczenia
base/visibility_settings_other Other Inne
base/reload_game_to_activate_mods_confirmation Some mods require the game to be reloaded before they can be played with. Reload now? Niektóre modyfikacje wymagają przeładowania gry aby móc z nich korzystać. Czy załadować grę ponownie?
base/vehicle_unprofitable_warnings_frequency_never Never Nigdy
base/vehicle_unprofitable_warnings_frequency_30_days Every 30 days Co 30 dni
base/vehicle_unprofitable_warnings_frequency_60_days Every 60 days Co 60 dni
base/loading_progress_message Loading… Ładowanie…
base/game_custom_loading_message_1 Arranging cities… Porządkowanie miast…
base/game_custom_loading_message_2 Bending pipes… Gięcie rur…
base/game_custom_loading_message_3 Boiling lava… Gotowanie lawy…
base/game_custom_loading_message_4 Digging rivers… Kopanie rzek…
base/game_custom_loading_message_5 Filling lakes with water… Wypełnianie rzek wodą…
base/game_custom_loading_message_6 Forming clouds… Tworzenie chmur…
base/game_custom_loading_message_7 Spreading natural resources… Rozmieszczanie zasobów naturalnych…
base/game_custom_loading_message_8 Laying roads… Układanie dróg…
Key English Polish State
base/builder_window_hint_efficiency Efficiency Wydajność
base/builder_window_hint_loading_time Loading time Czas ładunku
base/builder_window_hint_range Range Zasięg
base/builder_window_hint_unloading_time Unloading time Czas rozładunku
base/builder_window_placeholder There is nothing to build yet. Research new technologies to unlock new buildings. Nie ma nic do zbudowania. Zbadaj nowe technologie aby odblokować nowe budynki.
base/building_is_not_empty Building isn't empty Budynek nie jest pusty
base/buildings Buildings Budynki
base/buildings_removed Buildings removed Budynki usunięte
base/bulk_cargo_handling.research#DisplayName Bulk cargo handling Obsługa ładunków masowych
base/bulk_cargo_handling_2.research#DisplayName Bulk cargo handling II Obsługa ładunków masowych II
base/bulldoze_hotkey Bulldoze Zburz
base/buy_for Buy for {0} Kup za {0}
base/ca.names#DisplayName Canadian Kanadyjskie
base/cactus.plant#DisplayName Cactus Kaktus
base/camera_bookmark_added Camera bookmark added!
To return here at any moment, press {0}
base/camera_effects Camera effects Efekty kamery
base/camera_go_to_bookmark_hotkey Go to camera bookmark {0}
base/camera_no_bookmark To bookmark current position, press {0}
base/camera_set_bookmark_hotkey Bookmark camera position {0}
base/can_not_build_here Can't build here Nie można tutaj budować
base/can_not_remove Can't remove Nie można usunąć
base/cancel Cancel Anuluj
base/cancel_releasing_from_depot Cancel releasing from depot Anuluj wypuszczanie z zajezdni
base/cancel_releasing_from_garage Cancel releasing from garage Anuluj wypuszczanie z garażu
base/cancel_sending_to_depot Cancel sending to depot Anuluj wysyłanie do zajezdni
base/cancel_sending_to_garage Cancel sending to garage Anuluj wysyłanie do garażu
base/cant_find_suitable_depot_notification_message {0} failed to find a suitable depot on the route. {0} nie może znaleźć odpowiedniej zajezdni na trasie.
base/cant_find_suitable_depot_notification_title Can't find a suitable depot Nie można znaleźć odpowiedniej zajezdni
base/cant_pick_as_destination This station cannot accommodate vehicles of this type Ta stacja nie może przyjąć pojazdów tego typu
base/car_driver Driver Kierowca

Loading…

User avatar KuraiK4rasu

Suggestion removed

Voxel Tycoon / BasePolish

Camera effects
Efekty kamery
2 months ago
User avatar KuraiK4rasu

New translation

Voxel Tycoon / BasePolish

Camera effects
Efekty kamery
2 months ago
User avatar Hops

Suggestion added

Voxel Tycoon / BasePolish

Camera effects
Efekty kamery
2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
base/camera_effects
Flags
c-sharp-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
pl.strings.json, string 1504