BR BDW Bolster Wagon
BR BDW wagon podporowy
2 years ago
BR BDW Bolster Wagon
BR BDW wagon podporowy
2 years ago
BR 22t Iron Ore Hopper
BR 22t zbiornik na rudę żelaza
2 years ago
BR 16t Mineral Wagon
BR 16t wagon na minerały
2 years ago
BR 16t Mineral Wagon
BR 16t wagon mineralny
2 years ago
British Rail III
Koleje Brytyjskie III
2 years ago
British Railways II
Koleje Brytyjskie II
2 years ago
British Railways
Koleje Brytyjskie
2 years ago
After World War II, Britain's railway companies were struggling. Nationalisation as one company - British Railways (BR) - was the solution.
Po II Wojnie Światowej, Brytyjskie przedsiębiorstwa kolejowe walczyły. Rozwiązaniem była nacjonalizacja jako jedna firma.
2 years ago
You've nationalised the railways!
The Big Four have become one - British Railways.
Znacjonalizowałeś koleje!
Wielka Czwórka przekształciła się w jedność - Brytyjskie Koleje.
2 years ago
New contributor 2 years ago
DRG OOt Erz IId
DRG OOt ERZ IId
2 years ago
DRG BR 01 (Witte) Engine
DRG BR 01 (Biały) Silnik
2 years ago
DRG BR 01 (Witte)
DRG BR 01 (Biały)
2 years ago
DRG BR 01 Tender
DRG BR 01 Delikatny
2 years ago
DRG BR 01 Engine
DRG BR 01 Silnik
2 years ago
DRG BR 01
DRG BR 01
2 years ago
Furniture billboard
Billboard meblowy
2 years ago
New strings to translate 2 years ago
Resource update 2 years ago

Search